Obchodní podmínky

Informace o Ochraně osobních dat GDPR - ZDE

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy

uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Playmosvět umístěného na webovém rozhraní

www.playmosvet.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

podnikatelkou Zdeňkou Doležalovou, se sídlem Růženy Svobodové 1232/1, 415 01 Teplice - Trnovany,

IČ: 87362121,

DIČ: CZ7651052838

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Teplice

Adresa pro doručování: Růženy Svobodové 1232/1, 415 01 Teplice - Trnovany

Telefonní číslo: 776192132

Kontaktní e-mail: info@playmosvet.cz

Číslo účtu: 107-6454200207/0100

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

    Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto

    zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce.

    Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky

    související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před

    závazným odesláním objednávky.

    Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží

    převezmete.

    1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

           Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená

           dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování

           služeb.

    1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

           O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou

           osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec

           samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu

           nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto

           obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od

           smlouvy bez udání důvodu.

    1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

           Jako spotřebitel máte především:  

           - právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je

             např. telefon nebo e-mail

           - nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se

             řídí Reklamačním řádem);

           - právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto

             obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);

           - právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy  (článek 7.3 těchto

             obchodních podmínek).

   1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

          Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

          - těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a

            povinnosti;

          - Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

          - Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní,

            ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další

            vztahy související s využíváním webového rozhraní;

          - podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

          - objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

          a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

          - zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský

            zákoník“);

          - zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze

            pokud jste spotřebitelem).

          Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní

          vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým

          právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru

          ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato

          vyšší míra ochrany.

   1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

          Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s  

          těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

          Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí

          vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 2. KUPNÍ SMLOUVA

     2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?  

            Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností

            jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a

            poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na

            uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je

            nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

    2.2.  Jak podat objednávku?

           Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním

            formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních

            informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

            Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné

            označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený

            způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

            Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně

            konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme

            zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci

            rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

            Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „POTVRDIT REKAPITULACI A DOKONČIT

            OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné.

            O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

            O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení

            objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany,

            pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

            Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás

            kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na

            takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

    2.3.  Kdy je tedy smlouva uzavřena?

            Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší

            strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli

            v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy

            uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane

            dříve). 

            Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné

            z webového rozhraní.

    2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

           Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší

           strany podle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena? těchto obchodních podmínek), můžete

           zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné.

           Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena

           objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku

           ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již

           v souvislosti se smlouvou vynaložili.

    2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

           Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po

           dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze

           vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

           V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží

           ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za

           tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky

           podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit

           od smlouvy.

           Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není

           aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí

           Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

           Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi

           odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku Kdy je tedy smlouva

           uzavřena? těchto obchodních podmínek.

    2.6.  Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

            Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní

            podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána

            e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o

            úhradu nákladů s tím spojených.

    2.7.  Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

            V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat

            telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné

            informace.

    2.8.  V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

            Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

    2.9.  Je smlouva někde uložena?

            Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě.

            Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

    3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

           Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

           - v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;

           - bezhotovostně před dodáním zboží on-line bankovním převodem nebo platební kartou

             prostřednictvím platební brány ShoptetPay.

           - bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou

             sděleny v potvrzení objednávky).

           Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

           V případě dodání zboží na Slovensko lze uhradit cenu pouze bezhotovostně před dodáním

           zboží prostřednictvím platební brány ShoptetPay.

           Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky

           jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která

           již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

    3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

           V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní

           platby před dodáním zboží je cena splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky dle článku

           Kdy je tedy smlouva uzavřena?. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě

           splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

    3.3. V jaké měně můžete platit?

           Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

    3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

           Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad

           5.000 Kč.

           Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo

           předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4. DODACÍ PODMÍNKY

    4.1. Jak posíláme zboží?

           Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží

           můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

    4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

           Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného

           dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

           V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob

           dopravy zahrnuje.

    4.3. Kdy Vám zboží dodáme?

           Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a

           platby.

           Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do 24 hodin od přijetí objednávky (při zaslání

           zboží na dobírku), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní

           platbě).

           Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme

           informovat.

           Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží

           doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za

           nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

    4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

           Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky,

           neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem

           převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

           Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít,

           ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu,

           poškození či ztrátu zboží.

    4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

           Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než

           sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

           V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů

           spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám

           z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání

           uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč

           nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

           Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

    5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

           Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka

           rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení

           od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na e-mail nebo na naši doručovací adresu. Pro

           odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného

           odkladu potvrdíme.

           Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

    5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

           Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla

           uzavřena.

           Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací

           smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět

           společně s vraceným zbožím.

    5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

           Od smlouvy není možné odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

    5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

           Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací

           adresu. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

           K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

           - kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad

             prokazující koupi zboží;

           - písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a

             zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo

             poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a

             e-mail.

           Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho

           odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

    5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?

           Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

           Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží

           nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

           Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však

           zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na

           dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

           Peníze Vám vrátíme:

           - stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo

           - způsobem, jaký budete požadovat;

           Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený

           bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny

           (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto

           obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle

           předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

           Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i

           v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

    5.6. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

           Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

           - technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží

             (článek Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit? těchto obchodních podmínek);

           - zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal

             dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

           - plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

           V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem

           odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné

           okamžikem, kdy je Vám doručeno.

           Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku

           bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli

           úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

    Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména

    ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

    Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním

    řádem.

    Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být

    reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

           K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost

           nepodléhá jinému povolování.

           Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

           Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a

           bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní

           inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva

           spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

    7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

           Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete

           obrátit na subjekty uvedené v článku Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo

           nás při ní kontroluje?. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy

           chování, ani žádné takové nedodržujeme.

    7.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

           Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit

           přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci

           www.coi.cz za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo

           můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které

           je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

    7.4. Co byste ještě měli vědět?

           Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet).

           Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na

           internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od

           běžné sazby.

           Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi

           probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním

           doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou

           v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

           V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné

           nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se

           svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení.

           Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost

           ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze

           pouze písemnou formou. 

8. GPDR 

Zdeňka Doležalová

IČO 87362121

DIČ CZ7651052838

se sídlem v Teplicích, R. Svobodové 1232/1

kontaktní e-mail: info@centrum.cz

-dále jako „my"-

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:

jméno a příjmení (obchodní firmu),

adresu (sídlo společnosti),

identifikační číslo (případně daňové identifikační číslo jste-li plátcem DPH),

e-mail a telefonní číslo.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit.

Klientům, se kterými jsme smlouvu již uzavřeli, jsme oprávněni, v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další informace a relevantní obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že Vám takto budeme zasílat jakékoli sdělení, vždy se bude jednat o takové, které by Vás mohlo zajímat.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy, pak je základem takového zpracování právě smlouva.

Jakmile bude smlouva vzájemně splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.

Je-li mezi námi a Vámi již existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni Vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány po dobu 3 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo na:

a) přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

I. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,

II. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,

III. jak dlouho budou uchovávány,

IV. komu budou zpřístupněny,

V. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

b) přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@playmosvet.cz a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.

c) výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:

I. je už nepotřebujeme.

II. odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.

III. vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování. 

IV. nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

d) vznést námitku – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.

e) na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@playmosvet.cz

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu).

Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@playmosvet.cz a vše společně vyřešíme.

Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti naleznete zde - https://www.uoou.cz/.

Heuréka - Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen.

Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.

V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Co dalšího byste měli vědět?

Poskytování našich služeb není určeno pro osoby mladší 16 let, osobní údaje dětí nezpracováváme.

  

REKLAMAČNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ zde

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ zde

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KE STAŽENÍ zde

PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ KE STAŽENÍ zde

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2016.

(Aktualizováno 1.1.2024)